Privacybeleid

PRIVACYBELEID VAN Revoc/VCB
Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die volleybalvereniging Revoc/VCB (hierna: Revoc/VCB) verwerkt van haar leden, ereleden en sponsoren of andere belanghebbenden.
Indien je lid wordt van Revoc/VCB, [een donatie doet] of om een andere reden persoonsgegevens aan Revoc/VCB verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Revoc/VCB, Postbus 4623, 5953 ZG Reuver, KvK nummer12041948. De ledenadministratie is bereikbaar via [email protected]

2. Welke gegevens verwerkt Revoc/VCB en voor welk doel?
2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht
b) adresgegevens 
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), ibannummer(s)

2.2 Revoc/VCB verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden t.b.v. certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie, 
b) je naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Revoc/VCB.
c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van contributie, competitiegelden te innen.
d) Je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen te verrichten als vergoeding voor uitgevoerde trainingen, cursussen en andere uitgevoerde diensten t.b.v. Revoc/VCB.
2.3 Je naam, e-mailadres en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met Revoc/VCB en je te blijven informeren over de ontwikkelingen van Revoc/VCB
2.4 Revoc/VCB gebruikt je naam en e-mailadres om je te blijven informeren middels nieuwsbrief . Hierin wordt informatie over activiteiten, diensten en andere interessante onderwerpen over Revoc/VCB vermeld. Afmelding voor deze nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk door een email te sturen naar [email protected]

3. Bewaartermijnen 
Revoc/VCB verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Revoc/VCB passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Revoc/VCB gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzage, wijzigen, verwijderen
5.1 Via de ledenadministratie van Revoc/VCB kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Stuur een mail naar [email protected] . Revoc/VCB zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kun je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie. . Stuur een mail naar [email protected]

6 Klachten en vragen
6.1 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Revoc/VCB je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kun je contact opnemen met de secretaris via mail [email protected]
6.2 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan de secretaris. Stuur een mail naar [email protected]

7. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

8. Beveiliging
Revoc/VCB neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofd wijzigingen tegen te gaan. De website van Revoc/VCB maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik stuur dan een mail naar [email protected]